I-V 6.00-22.00 VI, VII 9.00-21.00

Privatumo politika

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 • UAB „Sporto infrastruktūra“, įmonės kodas 303550874, PVM mokėtojo kodas LT100009450216, buveinės ir korespondencijos adresas Kovo 11-osios g. 26, LT-51349 Kaunas, kontaktai: el. p. info@girstuciobaseinas.lt, tel. nr. +370 37 372820. Toliau vaizdo duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Bendrovė“.
 • Girstuciobaseinas.lt – elektroninė svetainė, esanti adresu girstuciobaseinas.lt.
 • Vartotojas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo.
 • Paskyra – Vartotojo registravimosi girstuciobaseinas.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).
 • Socialinės paskyros – tai girstuciobaseinas.lt paskyros Facebook, Twitter ar kt. socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Bendrovę ir joje teikiamas paslaugas.
 • Paslaugos – visos girstuciobaseinas.lt vartotojui teikiamos paslaugos.
 • Slaptažodis – Vartotojo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
 • Užsakymas – Vartotojo pasirinktų Paslaugų ir sąlygų patvirtinimas Paskyroje.
 • Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 • Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis lt.
 • IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.
 • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Vartotojams Paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Girstuciobaseinas.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis girstuciobaseinas.lt siūlomomis Paslaugomis.
 • Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti girstuciobaseinas.lt Vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 • Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą ar užsakymo formą pažymi, kad sutinka su Užsakymo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.
 • Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Bendrovės interniatiniame puslapyje lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
 • Bendrovė renka vartotojo Asmens duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės prekybos vietą, prisiregistravęs prie Bendrovės internetinio puslapio girstuciobaseinas.lt ar naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu (neprisiregistravus).
 • Vartotojas gali atlikti Užsakymo girstuciobaseinas.lt veiksmus prisiregistravęs prie girstuciobaseinas.lt. Neatlikęs registracijos (nepateikęs duomenų) Vartotojas negali užsakyti Paslaugų. Tokiu atveju duomenys nėra kaupiami. Vartotojas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
 • Asmenys, norintys registruotis lt, privalo pateikti šiuos privalomus rekvizitus: (i) Vardas; (ii) Pavardė; (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Vartotojas pats suveda savo duomenis todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Vartotojui suteikiamas Vartotojo ID. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti ir (ar) pildyti Asmens duomenis Paskyroje.
 • Vartotojas turi teisę kreiptis į girstuciobaseinas.lt elektroninio pašto adresu info@girstuciobaseinas.lt dėl Paskyros panaikinimo.
 • Bendrovės interniatiniame puslapyje girstuciobaseinas.lt gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Bendrovės partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Vartotojai patenka, rinkdamiesi nuorodos interniatiniame puslapyje girstuciobaseinas.lt, turi savo privatumo politikas ir Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Vartotojams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 • Vartotojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas girstuciobaseinas.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai girstuciobaseinas.lt suteikia Vartotojui teisę registruojantis girstuciobaseinas.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas girstuciobaseinas.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Jeigu Vartotojas po Paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad šių Privatumo taisyklių 3 dalies 1 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Vartotojas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios girstuciobaseinas.lt ir Paskyros lange turi nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienų prenumerata“. Be kita ko, visais atvejais Vartotojas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@girstuciobaseinas.lt arba skambinti bendruoju girstuciobaseinas.lt klientų aptarnavimo telefonu +370 37 372820 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir (ar) trumpųjų SMS žinučių.
 • Bendrovė patvirtina, jog Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Vartotojams elektroninėje parduotuvėje girstuciobaseinas.lt teikiamas Paslaugas. Bendrovė taip pat patvirtina, jog Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Vartotojas suteiks ir nepanaikins.
 • Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – 3 (trys) kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento arba iki tol, kol Vartotojas neatįšaukia savo sutikimo.
 • Asmens duomenys, susiję su elektroniniais užsakymais, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie elektroninės svetainės sistemos arba Asmens paskutinio Užsakymo svetainėje dienos.
 • Asmenų, pateikusių svetainėje nurodytos formos užklausą specialioje anketoje duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita).
 • Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
 1. a) Jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
 2. b) Bendrovės partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su Vartotojo užsakytomis Paslaugomis tinkamu įvykdymu;
 3. c) Bendrovė taip pat gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrovės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;
 4. d) Visais kitais atvejais, Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.
 • Nepaisant to, kad Bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Bendrovė negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Bendrovė taiko itin griežtas Vartotojo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
 • Bendrovė naudoja Vartotojo Asmenų duomenis, tam, kad:

a) Užtikrintų, jog internetinės svetainės girstuciobaseinas.lt turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu;

b) Suteiktų Vartotojams informaciją, Paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;

c) Vartotojai būtų informuoti apie Bendrovės teikiamų Paslaugų pakeitimus.

 • Bendrovė tai pat naudoja Vartotojų, įsigijusių Paslaugas, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Bendrovės klientų pasitenkinimą Bendrovės veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant Bendrovės veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslus siunčiamus el. pranešimus ir (ar) skambučius yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu Vartotojas nenori gauti tokių el. pranešimų ir (ar) skambučių, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu info@girstuciobaseinas.lt.
 • Bendrovės internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Vartotojo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Vartotojas pasiekia internetą, adresas; (ii) Vartotojo apsilankymo Bendrovės internetiniame puslapyje data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Vartotojas aplanko būdamas Bendrovės internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie Vartotojo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei Vartotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Bendrovės internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Bendrovės internetiniam puslapiui administruoti. Vartotojas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, tapęs registruotu Bendrovės internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Bendrovės internetiniame puslapyje.
 • Duomenų subjektas suteikia leidimą fotografuoti rinkti ir saugoti asmens atvaizdą varžybų, švenčių, ar viešųjų renginių metu, susijusių su Bendrovės veikla, be kita ko, suteikia leidimą viešai publikuoti nuotraukas/vaizdo įrašus. Už nepilnamečius asmenis sutikimą dėl šio punkto sąlygų suteikia tėvai ar globėjai, registruodamiesi ir sutikdami su privatumo politikos taisyklėmis.

IV. VARTOTOJO TEISĖS

 • Vartotojas turi šias pagrindines teises girstuciobaseinas.lt svetainėje:

a) Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;

b) Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

c) Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Bendrovė;

d) Nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys.

 • Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su girstuciobaseinas.lt svetainėje tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Vartotojo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Bendrovė, gavusi Vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Vartotojas arba Vartotojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Bendrovės pasiūlytu būdu.
 • Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Bendrovės surinktais Asmens duomenimis gali pateikti el. paštu info@girstuciobaseinas.lt arba registruotu paštu Bendrovės adresu Kovo 11-osios g. 26, LT-51349 Kaunas.
 • Jeigu Vartotojas yra registruotas Bendrovės internetinio puslapio girstuciobaseinas.lt Vartotojas, peržiūrėti ir redaguoti Bendrovės internetiniame puslapyje pateiktą asmeninę informaciją ir susisiekimo su Vartotoju kontaktinius duomenis, gali apsilankęs atitinkamuose Bendrovės internetinio puslapio girstuciobaseinas.lt skyriuose.
 • Vartotojas, be kita ko, turi teisę atsisakyti pateikti Asmens duomenis ir nesutikti su Privatumo politika. Tokiu atveju Vartotojas neturės galimybės įsigyti girstuciobaseinas.lt Paslaugų elektroninėje svetainėje, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Vartotojo pageidaujamas Paslaugas.
 • Paslaugų priėmimo-perdavimo momentu Bendrovės darbuotojai gali Vartotojo paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris naudojamas tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Tokiu atveju, nėra daromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos.
 • Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 4 dalies 8 punkte numatytus reikalavimus, Vartotojo Asmens duomenys gali būti saugomi Bendrovės serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, jeigu Vartotojo pateiktais duomenimis buvo: (i) Pasinaudota vykdant neteisėtą veiką; (ii) Buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas; (iii) Bendrovė yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju, ar Bendrovė yra pastebėjusi atitinkamo Vartotojo padarytus Taisyklių pažeidimus. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
 • Bendrovė vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys girstuciobaseinas.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: (i) Neteisėto Asmens duomenų pakeitimo; (ii) Atskleidimo; (iii) Sunaikinimo; (iv) Asmens tapatybės vagystės; (v) Sukčiavimo.
 • Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Vartotojų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi girstuciobaseinas.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.
 • Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie girstuciobaseinas.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Bendrovę.
 • Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi pateikti Bendrovei raštu vienu iš šių būdų: (i) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą Bendrovei registruotu paštu adresu Kovo 11-osios g. 26, LT-51349 Kaunas; (ii) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@girstuciobaseinas.lt
 • Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant girstuciobaseinas.lt, ir sudarant techninę galimybę Vartotojams pirmą kartą jungiantis prie girstuciobaseinas.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai  ją perskaityti ir patvirtinti.
 • Bendrovė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Bendrovės internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
 • Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrovės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu,  yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai.
 • Užsiregistravęs Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (ar) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Bendrovės interniatiniame puslapyje teikiamomis Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Bendrovės internetinio puslapio naudodamasis Vartotojo prisijungimo duomenimis, Bendrovė šį asmenį laiko Vartotoju.
 • Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@girstuciobaseinas.lt

Skapukų naudojimo taisyklės

 • Bendrovė internetinėje svetainėje girstuciobaseinas.lt naudoja slapukus – duomenų analizavimo valdymo įrankius (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti asmenis nuo kitų elektroninės svetainės naudotojų. Tokiu būdu Bendrovė gali užtikrinti visavertes Paslaugas, malonesnę patirtį asmenims, naršantiems elektroninėje svetainėje bei tobulinti pačią elektroninę svetainę.
 • Į Vartotojo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Bendrovė naudoja Vartotojo kaip ankstesnio girstuciobaseinas.lt internetinės svetainės lankytojo atpažinimui, informacijos apie užsakymus, įdėtus į Vartotojo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės svetainės girstuciobaseinas.lt lankomumo statistikos rinkimui. Vartotojas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Bendrovė įrašo ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Vartotojas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės svetainės girstuciobaseinas.lt funkcijos jam gali neveikti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet jei Vartotojas nori, naršyklę gali lengvai modifikuoti, kad jų nepriimtų. Taigi, Vartotojas turi galimybę bet kuriuo metu ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios ar visos Bendrovės internetinio puslapio dalys Vartotojui gali neveikti ar veikti netinkamai.
 • Girstuciobaseinas.lt naudojami šie lentelėje apibrėžti Slapukai:
Slapuko pavadinimasAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
ses1567751314 Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Klientui atlikus pasirinkimus svetainėje Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai Unikalus identifikatorius
_gat Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Įėjimo į puslapį metu 1 minutė Unikalus identifikatorius
_gid Analitiniai „Google Analytics“ slapukai renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją Įėjimo į puslapį metu 24 valandos Unikalus identifikatorius
_fbp Slapukas naudojamas „Facebook“ reklamos tikslams. Klientui atlikus pasirinkimus svetainėje 3 mėnesius Analitinis/funkcinis


 • Aukščiau apibrėžti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis girstuciobaseinas.lt svetainės funkcijų gali neveikti. Be kita ko, Slapukai skirti rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Vartotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.
 • Dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai Vartotojas apsilanko Bendrovės internetiniame puslapyje, kadangi Vartotojo interneto protokolo adresą turi atpažinti Bendrovės serveris.
 • Naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu Vartotojas yra informuojamas, kad Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) gali būti įrašomi šiose Taisyklėse minimi slapukai. Jeigu Vartotojas toliau naudojasi Bendrovės tinklalapiu, laikoma, kad savo konkliudentiniais veiksmais išreiškia sutikimą dėl šių sąlygų (LR CK 6. 173 str.). Vartotojas turi teisę nesutikti su Slapukų įrašymu, tokiu atveju, Vartotojas turi galimybę išjungti Bendrovės svetainę ir ja nesinaudoti.
 • Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina Vartotojo kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Vartotojui naršant po skirtingus interneto puslapius Vartotojas nebus atpažintas kaip tas pats Vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Vartotojo naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis – prisiminti Vartotojo pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Vartotoją atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Vartotojui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Vartotojui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Vartotojo laiką (pvz. jei Vartotojas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją). Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį, Vartotojas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinio puslapio funkcijas.
 • Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje, kaip tai apibrėžta šių Taisyklių 3 dalyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės.
 • Vartotojui įjungus Bendrovės elektroninę svetainę automatiniu būdu aktyvuojasi pranešimas, informuojantis apie Slapukų naudojimą. Vartotojas gali sutikti su Slapukų naudojimu ir tęsti naršymą elektroninėje svetainėje. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Slapukų naudojimu, turi teisę deaktyvuoti Bendrovės internetinę svetainę (išjungti) ir duomenys kaupiami nebus. Tuo atveju, jei Vartotojas nepažymi savo sutikimo ir tęsia naršymą pasyviais veiksmais (be sutikimo), elektroninė svetainė kaupia Vartotojo duomenis ir traktuoja, kad Vartotojas sutinka su Slapukų naudojimu konkliudentiniais veiksmais (LR CK 6. 173 str.).
 • Bendrovės internetiniame puslapyje naudojami šių tipų slapukai:

a) Techniniai slapukai: Bendrovės internetinio puslapio lankytojams Bendrovė stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, Bendrovė naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Bendrovės internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.

b) Funkciniai slapukai: Bendrovė taip pat naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Vartotojo pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu (pvz. slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Vartotojo pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūras, Bendrovės siūlomas Prekes/ Paslaugas. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinio puslapio veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Vartotojo naršymą daro malonesnį.

c) Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus Bendrovė naudoja siekdama suprasti, kaip Bendrovės lankytojai naudoja Bendrovės internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima Vartotojo peržiūrėtus puslapius, Vartotojo naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį Vartotojas renka internetinio puslapio naršymo metu. Taip pat analitinius slapukus Bendrovė naudoja internetinėms reklamos kompanijoms, siekdama analizuoti vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma Bendrovės internetinė reklama. Bendrovė nežino kuris Duomenų subjektas tai yra, renka tik anonimišką informaciją.

d) Komerciniai slapukai: šiuos slapukus Bendrovė naudoja talpindama Bendrovės reklamas kituose internetiniuose puslapiuose. Vadinamosios „nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija apie lankytojo ieškotas kelionės kryptis.

 • Slapukai saugomi ne ilgiau kaip 6 (šeši) mėn. nuo paskutinio Vartotojo apsilankymo.
 • Šių valdymo įrankių tikslas yra užtikrinti tinklapio naršymo kokybę, padėti Bendrovei sužinoti Bendrovės internetinio puslapio ir atskirų jo dalių lankomumą, suprasti Bendrovės internetinio puslapio vartotojų srautus, tobulinti Bendrovės internetinį puslapį, internetu teikiamas paslaugas ir geriau patenkinti lankytojų poreikius.
 • Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami Slapukų pagalba.
 • Būtinų Slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama, išskyrus Bendrovės partnerius, kurie aptarnauja informacinių technologijų ūkį, kurį naudoja Bendrovė savo veikloje.
 • Vartotojų klausimai, skundai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Slapukų politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@girstuciobaseinas.lt.


Pirkti
Šiuo metu baseino užimtumas: 17%